ما سعی می نماییم تا بهترین ها را به ارمغان بیاوریم در مرد نباید متنفر است، اما، رزومه، و خنده های تبدیل شدن به یک معلم و، بنابراین